Sinds 1 juni 2019 is de wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake economie in werking getreden. Artikel 43 van die wet wijzigt artikel 2bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen – Ben je nog mee?  -, waardoor motorrijtuigen die niet sneller dan 25 km/u mogen (scooters, rolstoelen, hoverboards, autonome elektrische fietsen enz.), niet langer onder de verzekeringsplicht voor motorrijtuigen vallen.

Voortaan volstaat een verzekering BA gezin. Voor wie die niet heeft (± 10% van de Belgen heeft geen BA gezin), komt het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussen om de slachtoffers van een ongeval te vergoeden, waarbij de aansprakelijke bestuurder een voertuig bestuurde dat van de verzekeringsplicht is vrijgesteld.

De enige uitzondering op deze regel is de klasse A bromfiets.

En dit is waar het ingewikkeld wordt. Waarom iets eenvoudig maken als het ook ingewikkeld kan?

Het standpunt van het Grondwettelijk Hof

In zijn arrest van 28 januari 2021 ziet het Grondwettelijk Hof in dit verschil in behandeling een probleem. Hoe rechtvaardig je dit immers? De wetgever haalde het grotere gewicht van klasse A bromfietsen aan en dus een hogere kinetische energie. Het Grondwettelijk Hof aanvaardde dit argument, maar was van oordeel dat het in de wet aangehaalde criterium van de snelheid op zich niet het verschil in behandeling rechtvaardigde dat strijdig is met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel.

Welke gevolgen heeft dit voor de gebruikers? 

In principe kan de politie voortaan nagaan of gebruikers van een voortbewegingstoestel een motorrijtuigenverzekering hebben of niet en hen eventueel beboeten. Rechters die in de toekomst met deze kwestie worden geconfronteerd, moeten zich aan de inhoud van dit arrest van 28 januari 2021 houden.

Conclusie

De wetswijzigingen in het voorjaar van 2019 waren een stap in de goede richting, met name om gebruikers en verzekeraars meer duidelijkheid te geven. Sommige vragen bleven echter onbeantwoord of het antwoord gaf geen volledig uitsluitsel. Denk bijvoorbeeld maar aan het statuut van de Speedpedelec (elektrische fiets met assistentie tot max. 45 km/u), die als een klasse B bromfiets wordt aanzien en voor sommigen is vrijgesteld van de verzekeringsplicht, maar niet voor anderen.  Of denk aan de gevolgen van een ongeval tijdens een verplaatsing voor het werk en de rol die daarbij is weggelegd voor de verzekering BA uitbating.

Het arrest van 28 januari 2021 maakt de zaken er duidelijk niet duidelijker op.

Zou het uiteindelijk niet de beste oplossing zijn om voor eens en voor altijd een verzekeringsplicht in te voeren die is aangepast aan elektrische fietsen en voortbewegingstoestellen?

Hoe dan ook is er in afwachting van een wet met beter gedefinieerde criteria de waarborg BA Pfiets om lacunes in de wet op te vullen en om verzekerden gerust te stellen, in de wetenschap dat ze goed verzekerd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *